CGV

Voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website conoa3d.com en de aankoop van producten op deze site.

Aarzel niet om ons vragen over deze voorwaarden te stellen via onderstaand contactformulier.

Het gebruik van de website door klanten wordt beheerst door deze algemene voorwaarden en alle kennisgevingen of voorwaarden die op enig ander deel van de website verschijnen. We specificeren voor alle praktische doeleinden dat Conoa3d elk deel van de website op elk moment kan wijzigen of verwijderen, zonder dat het aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van deze wijzigingen met betrekking tot klanten. Conoa3d behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen zonder klanten specifiek op de hoogte te stellen. Het blijven gebruiken van de website of het plaatsen van een bestelling na deze wijzigingen houdt acceptatie van deze wijzigingen in.

De door Conoa3d verkochte goederen worden door de fabrikant gegarandeerd tegen alle fabricagefouten. Conoa3d is alleen verantwoordelijk voor verborgen gebreken, tenzij het de ondetecteerbare aard van het gebrek aantoont. De garantie van Conoa3d vervalt indien de koper haar niet uiterlijk in de maand van de verkoop per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld van zijn grieven. De aansprakelijkheid van Conoa3d is beperkt tot het vervangen van het defecte onderdeel zonder dat zij gehouden is tot enige vergoeding, compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook en om welke reden dan ook.

Het contract tussen u (als klant) en ons komt pas tot stand nadat de bestelling is verwerkt en verzonden.

Door een bestelling te plaatsen via deze website garandeert de klant:

- dat hij niet minderjarig is of wettelijk niet in staat is om een ​​contract aan te gaan.

- dat de contactgegevens die tijdens de registratie worden verstrekt volledig en juist zijn.

- dat hij niet zonder toestemming een valse naam of die van een andere natuurlijke of rechtspersoon gebruikt.

- De koper erkent dat de goederen eigendom blijven van de VENNOOTSCHAP tot volledige betaling van de factuur en zijn toebehoren in geval van niet-betaling op de vervaldag.

Bestellen

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze algemene voorwaarden en erkent u ze te hebben gelezen alvorens verder te gaan met de bestelling.

Een bestelling annuleren

U kunt als klant binnen 48 uur een bestelling annuleren en u krijgt het bedrag van laatstgenoemde teruggestort op de rekening waarmee u uw bestelling heeft betaald.

Accepteer een bestelling

Bij het plaatsen van een bestelling ontvang je een orderbevestiging op het e-mailadres dat tijdens het afrekenen is opgegeven, met daarin informatie over de inhoud en prijs van de bestelling.

Levering

Verzendingen gebeuren uitsluitend via Bpost, Conoa3d kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt tijdens het transport of als gevolg van enige vertraging buiten haar wil.

Levertijden zijn indicatief. De goederen reizen op risico en risico van de koper, waarbij de risico-overdracht van kracht is zodra de goederen de magazijnen van de VENNOOTSCHAP verlaten. De VENNOOTSCHAP behoudt zich het recht voor om de goederen te factureren naarmate de leveringen plaatsvinden, zelfs als deze gedeeltelijk zijn.

TERUGSTUURBELEID

Conoa3d accepteert geen retourzendingen. Bestellingen die bij Conoa3d worden geplaatst, zijn in feite op maat gemaakte en UNIEKE bestellingen voor de klant die niet kan corresponderen met een andere klant.

Verantwoordelijkheid

Wij streven ernaar de informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te houden; we geven in dit opzicht echter geen garanties, expliciet of impliciet. Evenzo geven wij geen garanties met betrekking tot het gebruik van deze website; het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn apparaten beschermd zijn tegen virussen of andere externe factoren.

Uw rechten worden beschermd door de Ierse Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 en de Consumer Protection Act van 2007, in uw hoedanigheid van consument. Deze website heeft op geen enkele manier invloed op uw rechten onder de toepasselijke wetgeving.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen van Conoa3d contant betaalbaar op de vestigingsplaats van de ONDERNEMING. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder verleende betalingsfaciliteiten. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behoudt Conoa3d zich het recht voor om het saldo van de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, erkent de debiteur gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding vastgesteld op 15% van de m